Kolyadky (Christmas Carols)
Price 25 грн

Release year: 2001

By Ranking: the best position since 2001 and today.

1. Sumnyi svatyi vechir
2. Dobriy vechir tobi, pane hospodariu
3. Vo Vyfliemi nyni novyna
4. Na nebi zirka yasna zasiyala
5. Boh predvichnyi
6. Nova radist' stala
7. Po vs'omu sviti stala novyna
8. Oi syvaya taya zozulen'ka
9. Nebo i zemlya nyni torzhestvuiut'
10. Oi, hto, hto, Mykolaya lubyt'